Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

3 april 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de 135e Algemene ledenvergadering van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging ‘De Eendracht’.  De vergadering vindt plaats op 10 april 2019 om 20.00uur in de Gezellenzaal van het St. Pieter aan de Ridderstraat te Medemblik.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering
  • De notulen liggen gedurende ½ uur voor aanvang van de vergadering ter inzage
 4. Jaarverslag
 5. Financieel verslag van de penningmeester
  • Het financieel verslag ligt gedurende ½ uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Decharge verlenen aan het bestuur
 8. Vaststellen van het dienstenpakket voor het lopende jaar, tot aan de volgende jaarvergadering
 9. Vaststellen vrij mandaat voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen tot een bedrag van € 4.500,-
 10. Uitleg over AVG
 11. Bespreken nazorg voor dragers en uitvaartleiding na impactvolle uitvaart
 12. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: Irene Vos
  • Het bestuur zal Sjaak Pronk voorstellen, voor een vrijgekomen verkiesbare plaats  binnen het bestuur. Tegenkandidaten kunnen tot ½ uur voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Wilt u ons uw e-mailadres doorgeven? Per mail kunnen wij u sneller bereiken dan per post.  Mailt u naar de_eendracht@outlook.com.

Wij zien u heel graag op de 10e april.

Namens het bestuur: Lia Bot-Hoedjes (voorzitter), Thea de Wit-Van der Gulik (penningmeester) en Irene Vos-Bakker (secretaris). 

AGV

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging ‘De Eendracht’ te Medemblik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Eendracht  verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze leden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres 
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Eendracht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van noodzakelijke informatie
 • Vaststellen of iemand lid is
 • Het innen van de contributie
 • Voor de financiële afhandeling van de uitvaart van een lid

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Eendracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de financiële afwikkeling van de uitvaart van een lid worden de gegevens van de overledene verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Eendracht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, betekent dat, dat u uw lidmaatschap opzegt. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

R.K. Begrafenis- en Crematievereniging ‘De Eendracht’ te Medemblik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het e-mailadres van de vereniging: de_eendracht@outlook.com.